Behovsanalys

Vi arbetar alltid nära våra kunder och upparbetar en nära relation till dem. När en ny kund tar kontakt med oss börjar vi projektet med en behovsanalys där vi går igenom de specifika önskemål kunden har, de krav försäkringsbolaget ställer och de förutsättningar fastighetens utformning har.

Ofta besöker vi verksamheten på plats för att skapa oss en grundläggande bild av säkerhetsbehovet och lokaliserar vilka områden som utgör en extra riskzon och behöver skyddas genom kompletterande säkerhetslösningar som säkerhetsgaller, bråklarm, brandlarm etc. Efter att ha analyserat förutsättningarna presenterar vi ett förslag till kunden på utformning av säkerhetssystemet.

electrician-testing-industrial-machine-2021-08-26-22-28-48-utc
Kunder -Privatpersoner

Projektering

Vi erbjuder projektering av säkerhetssystem i både nybyggnation och ombyggnation. En projektering börjar ofta med ett besök på plats då alla omständigheter analyseras. En fortlöpande kontakt med kunden är mycket viktigt eftersom vi vill säkerställa att vi tillmötesgår alla önskemål om hur säkerhetssystemet ska fungera. Även planritningar och beskrivningsunderlag tas i beaktande och sedan projekterar vi en säkerhetslösning som uppfyller gällande standarder, krav och önskemål.

Installation

Vi har lång erfarenhet av nybyggen och ombyggnationer av befintliga fastigheter och tillhandahåller allt från inbrottslarm och brandlarm till passersystem och kameraövervakning. Vi har inga behov av att anlita underleverantörer utan är en helhetsleverantör som utför hela installationsarbetet från början till slut. Detta ger oss full kontroll på hela systemet och gör att vi kan utföra service och underhåll på ett smidigt och kostnadseffektivt sätt.

Serviceavtal

Alla anläggningar behöver inspekteras och kontrolleras med jämna mellanrum för att driften ska fungera friktionsfritt. Ett säkerhetssystem består av många olika delar och komponenter som ska samverka. Över tid uppstår slitage som till slut kan påverka funktionaliteten. Dessutom kräver ofta tillverkaren av systemet att årliga kontroller utförs för att garantin ska gälla. Därför erbjuder vi alla våra kunder förmånliga serviceavtal som innebär att vi regelbundet kontrollerar att alla komponenter och anslutningen till larmcentralen fungerar som de ska. Vi vill att du ska känna dig helt trygg med ditt nya säkerhetssystem.

Dokumentation

Efter avslutad installation ser vi till att efterlämna fullständig dokumentation enligt gällande regler och praxis.

Totalentreprenad

Vi är en totalentreprenör som har den kompetens och erfarenhet som krävs för att ta hand om hela projektet, allt från behovsanalysen och projekteringen till installationen och efterföljande dokumentation och service och underhåll. Ni behöver inte ta hjälp av någon annan under projektets gång utan vi hjälper er hela vägen från start till mål. Och sedan tar vi hand om ert säkerhetssystem på ett sätt som säkerställer funktionaliteten och förlänger livslängden.